HISTORIK SAMT UTSÄTTNING AV ÖRING OCH LAX

Trosaån Historik

Trosaån har en gång i tiden haft ett naturligt bestånd av laxartad fisk, därför kallar vi arbetet för ”restaurering” av ån d.v.s återskapande av det ursprungliga.

I början på 1980-talet gjorde Fiskerikonsulent Hans-Gunnar Andersson på länsstyrelsen i Södermanlands län vissa utsättningar av öringsmolt i Trosaån. Men på något sätt uppstod ändå ett rykte om lax i ån, vilket medförde att en dag provade två Trosabor fiskelyckan i ån. Resultatet blev en vacker öring på 3,7 kg. De kontakade då Trosa AFK – som omgående bildade en projekgrupp som fick till uppgift att fortsätta och förädla det som Hans-Gunnar påbörjade. Klubben startade ett målinriktat och långsiktigt arbete
med utsättning av öring-/laxsmolt i ån

Trosaån Utsättning av öring

Det ”tunga” jobbet har varit / är att ordna finansieringen (förhandlingar, kommunala och statliga bidragsansökningar). Här kan nämnas att riktpriset för dessa 21 års utsättningar ligger i storleksordningen 3,5 miljoner kronor plus transportkostnader och moms.
Med speciella plastlådor, s.k. Vibert-lådor kan romkorn kläckas i Trosaåns vattensystem, och resultatet blir en så nära naturlig kläckning som möjligt av högkvalitativa öringar med hög överlevnadsprocent. Ögonpunktad rom kostar ca 1:-/st jämfört med ca 25 :- per styck för 2-årig smolt.

 

Se också ytterliggare tabell nedan som beskriver verksamheten år till år.

ÅR
ROM
ÖRING-1 ÅR
ÖRING-2 ÅR
LAX-1 ÅR
LAX-2 ÅR
HARR
1985
2000
1986
2500
1500
1987
1500
1988
8000
20.000
7000
1989
8000
5000
40.000
1990
5000
1000
14.000
1991
10.000
2500
1500
1992
4000
2000
4000
1500
1993
8000
500
1500
1994
5000
7500
1000
1995
2500
10.000
1996
4000
1997
1998
25.000
3000
1999
Inga utsättningar p g a arbeten i ån vid rasområdena
2000
10.000
1700
2001
5000
2000
2002
5000
1700
2003
4500
1700
2004
3000
2700
2005
1000
2006
Inga utsättningar detta år
2007
2008
2400
2009
Inga utsättningar detta år
2010
2000
2011
2200
2013
3000

 

1986
Den 21 januari kallade klubben alla markägare mellan Trosaåns mynning och Trosa Kvarn till ett första informationsmöte. Syftet var att bilda ett fiskevårdområde (FVO). Vilket bildades 1990. Trosa Lions kulturpris på 5000:- tillföll detta år Trosa AFK för åtgärder inom Trosaå-projektet
1987
För att fisken nu skulle nå fler och bättre lekbottnar krävdes passage förbi Trosa Kvarn. Planläggningen startades av ett fisketrappsbygge vid Trosa Kvarn. Den totala kostnaden – inklusive planering och ritning – beräknades till 250.000:-.
1988
Den 1:a januari detta år var det fiskepremiär i ån – säsongen gav ett resultat på ca 150 öringar med en snittvikt på 3,3 kg. Under året utbildades, i klubbens regi, 20 st fisketillsynsingsmän.

89/90

Under dessa år kartlades stora delar av Trosaåns vattensystem noggrant. Detta var grund till den detaljerade framtida handlingsplan som gjordes för hela vattensystemet, och som alla involverade instanser och kommuner erhållit. Vi köpte 90 ton grus för ca 20.000:-, transporterade det till Trosa samt spred det för hand på ett antal lekplatser i ån. Under denna period startade även det framgångsrika arbetet med kläckningen av rom i Vibert-lådor. El-fiske under hösten visade också på god förekomst av smolt i ån.
90/92
Utöver fiskeutsättningar i Trosaån, gjorde klubben dessa år även ett flertal utsättningar i åar och bäckar i anslutning till sjön Sillen, Sigtunaån samt högre upp i vattensystemet. Fångandet av avelsfisk startade – som ”föräldrar” till smolt för framtida utsättningar.
93/94

Turbinstoppet i Kvarnen -92 har ökat fiskeuppvandringen.
Trosa AFK erhöll 25.000:- ur ABU-Garcias fiskevårdfond. Under hösten startade bygget av fisketrappan i Vagnhärad. Klubben bekostade materialet (ca 30.00:-) och arbetet drevs i form av ett ALU-projekt. Våren 1994 invigdes fisketrappan. Det unika beståndet av svensk flodkräfta dog ut på kort tid pga kräftpest. Klubben engagerade genast en ALU-grupp som fick i uppdrag att provfiska/undersöka Sillen för att ev. finna en orsak till pesten. Förhandlingar startade med FVO – resultatet blev ett beslut på att 150.000:- skull investeras i restaureringsarbetet. Klubben administrerade och genomförde isättningar av 60.000 st kräftyngel och 12.000 st vuxna (8-9 cm) kräftor.

94/95
Eftersom fisken nu hade ”fri” passage till Nygårdsdammen i Vagnhärad startade arbetet med komplettering av Trosaåns FVO längs hela ån ända upp till Sillen.
1996
Vi videofilmar bla ett stort antal havsöringar som leker på den fina lekbotten mitt i Vagnhärad. Även vid Nygårdsdammen ses lekande öring.
1997
Skredet i Vagnhärad påverkar alla aktiviteter i ån – allt skjuts tills vidare utom arbetet med att komplettera Trosa åns FVO
1998
Byggdes en vandringsled vid Nygårdsdammen vilket betyder fri passage för havsöringen ända upp till Laxne. Från och med nu kan hela sjösystemets potential utnyttjas för att restaurera öringsbeståndet inom Trosaåns vattensystem.
Trosa AFK får ABU Garcias maxbidrag för andra gången!
99/03
Elfiske i Vagnhärad visar att det är mycket bra återväxt på naturligt producerade öringar och även en del lax. Hösten -00 så observerades det mycket stor fisk vid laxtrapporna i Trosa och Vagnhärad. Vid elfisket vägde den största öringen 11.8 kg och var en mycket fin hona. Under januari till april fångas många öringar på spinnfiske i ån och vikter över 4 g är inte ovanliga. Höstfisket under augusti och september har visat sig vara laxtid i ån och den största laxen som landats vägde 17 kg. Utsättningarna fortsätter som tidigare och begränsas bara av ekonomin så vi rekommenderar alla att köpa årsfiskekort vilka ger bra stöd till fiskevårdsarbetet.
2004
Trosa Amatörfiskeklubb får Trosa Kommuns Miljöpris för fiskevårdsarbetet i ån.
Klubben tar fram flera förslag till total ombyggnad av fiskevandringsleden förbi Trosa Kvarn. Befintlig fisketrappa skall då slopas. Karl-Axel Reimer på Miljö i Trosa Kommun utreder fortsättningen med eventuella EU-bidrag. Vårfisket går ganska bra trots missfärgat smältvatten som gör ån grumlig.
2005
Klubben inventerar alla nedfallna träd i ån mellan Vagnhärad och Trosa.
Efter dokumentation på karta gör Skogsvårdsstyrelsen detta arbete hösten -05 och åns vattenföring jämnas ut och det blir möjligt för kanoter och fiskare att paddla denna del.
Infotavlor tas fram av klubben för att få ut information och regler, fisketider och annat som berör åns besökare
2006
Året startar med ett utmärkt öringsfiske och under januari till februari fångas cirka 40 stycken fina öringar med vikter upp till 4 kg.
Årets största öring vägde knappt 6 kilo och landades av Petri Taavitsainen.
2007
Något högvatten eftter premiären som gjorde att fisket kom igång en bit in i Januari. Sedan var det bra fiske av och till hela våren och in i April. Uppskattningsvis kom det up ca 50 öringar under säsongen med en vikt mellan 1.5 till 5 kg. Rensning utförse i Vagnhärad och Trosa under November då klubbmedlemmar plocakde upp allt från cyklar till kundvagnar till skyltar. Skärpning! Bra fiske också i hamnbassängen på framförallt gädda men också stor gös
2008
2400st 1- åriga öringar sattes ut med bidrag från Trosa Kommun. Samtliga åtgärder i åprogrammet har genomförts. Arbetet med utökning av Fiskevårdsområdet fortsätter.
Inventering av diken och biflöden har gjorts för att föröka få klarhet i missfärgningen av vattnet i ån.
2009
Ingen utsättning av fisk på grund av alldeles försenade beslut om bidrag och leverans av fisk. Provfiske av kräftor i ån visar att det är väldigt dåligt med kräftor i ån.
2010
2000 st 1- åriga öringar sattes ut med bidrag från Anders Ek och en stiftelse som heter MB och värnar om öringbestånd ibland annat Trosaån.
Trosaåns Vattenvårdförbund har bildats och klubben är adjungerad i styrelsen.
En informationsresa med hela arbetsgruppen genomfördes den 8 oktober från Laxne och ner till Vagnhärad där klubben hade iordningställt ett elprovfiske vid Husby Kvarn. Deltagarna fick se hur c:a 50 st 1 och 2- årga öringar kom upp som resultat av lek på platsen.
Men det mest minnesvärda för deltagarna var 6 st fina havsöringar på vikter upp till 5 kg som blev fotograferade innan dom återutsattes. Arrendeavtalet med Tureholms fiskevatten börjar ta form och planeras att vara klart till våren 2011.
2011
2200 st 1- åriga öringar sattes ut 1 juni. Arrendeavtalet med Tureholms fiskevatten 2:1 exklusive fiskevattnet i Lagnöviken skrevs under i juni. Klubben vill rikta ett mycket stort tack till Christer Bond på Tureholms Gård och Michael Isoz på Åda Gods för all hjälp med att genomföra detta avtal. Från och med 1 januari 2012 kommer endast Sportfiske med handredskap vara tillåtet. Fisket är sedan tidigare fredat i Länsfiskestadgan mellan 15 september och 31 december.

Andledningen till att det inte sattes ut några fiskar under 2006-2007 var att det var brist på utsättningsfisk. Under 2009 blev det sena beslut runt pengar därför uteblev utsättning även det året.


Vill du vara med och stödja det ideella arbetet med att bevara Trosaån och utsättning av fisk?
Här är klubbens bankgironummer: 646-8979

 

Lämna ett svar